รถเช่าคุณภาพ บริการมิตรภาพดั่งครอบครัวของเราเอง

Richcarrent.com

เอกสารประกอบการเช่า

1. บัตรประชาชนตัวจริง

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาใบขับขี่รถยนต์

4. เงินค้ำประกัน 3,000 บาท

5. ในกรณีที่เป็นบริษัท ให้มีหนังมอบอำนาจจากบริษัทมาแสดง

บัญชีสำหรับวางเงินค้ำประกัน